Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou
Kontakt O škole Novinky Fotoalbum Napíšte nám Kalendár

O škole

6o. výročie založenia školy

Najväčší darček, ktorý môžeš niekomu dať, je tvoj čas.

Pretože, keď niekomu daruješ čas, daruješ mu kúsok života, ktorý už nevrátiš.

 

Pred  60 rokmi bolo Povereníctvom školstva a osvety SNR zriadené učilište pod názvom Osobitná učňovská škola. Prvým učebným odborom bolo záhradníctvo.

Čo sa týka súčasnej profilácie školy, OUI v Novej Vsi nad Žitavou,  je koedukované zabezpečuje plnenie 10.roku povinnej školskej dochádzky,  prípravu handicapovanej mládeže na povolanie, zabezpečuje výchovu mimo vyučovania v internáte školy s týždennou starostlivosťou. Zabezpečuje prevádzkovanie pracovísk OV. Vyučovací proces je zabezpečovaný v 24 triedach. Škola má k dispozícii 12 dielní praktického vyučovania, areál školy, internátu a skleník.

Praktické vyučovanie je zabezpečované:

  • v Mestskej nemocnici Prof. Rudolfa Korca v Zlatých Moravciach
  • v RC pre matky s deťmi
  • v elokovaných pracoviskách v Hurbanove a v Topoľčanoch
  • v Kauaflande v Topoľčanoch
  • v Tescu Vráble, Zlaté Moravce
  • vo vlastných dielňach

Dôležitým zdrojom poznatkov je tvorba projektov, ktorou si rozširovali zručnosti a profesijné kompetencie učitelia OUI v oblasti digitálnych technológií. Inovovali učebné pomôcky a prostriedky IKT smerom k rozvoju a overovaniu kompetencií žiakov rozvíjaných prostredníctvom netradičných foriem a metód vyučovania. K plneniu vyučovacích cieľov prispeli aj učebné pomôcky a didaktická technika, ktoré sú nositeľmi informácií a učiva.

Prioritou je tvorba a implementácia moderného školského programu cestou interaktívneho vzdelávania a vybudovanie multimediálnej učebne.

Všetky úlohy smerovali k zdokonaľovaniu manuálnych zručností a k stálemu rozvoju osobnosti žiakov. Hlavným cieľom strategického programu je zvyšovanie kompetencií žiakov s cieľom pripraviť absolventov pre aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti

Od vzniku školy, prešlo naše učilište rôznymi zmenami. Všetky tieto zmeny boli vykonávané s cieľom napredovať, vytvárať pozitívnu klímu, prostredie pre žiakov a zamestnancov. Niektorí z Vás stáli pri jej zrode, stavali základy a pevné piliere, ostatní svojou  aktívnou prácou  a výsledkami dostávali školu do povedomia spoločnosti.

Úspechy sme dosahovali a dosahujeme na Celoštátnej úrovni, ale aj medzinárodnej. Žiaci z odboru kuchár a cukrár nás úspešne reprezentujú v družobnej škole v Krakove ako aj na festivale radosti pod názvom Lajkonik. V športovej oblasti,  ale aj v prednese poézie a prózy, na olympiáde ľudských práv, krajčírskej a záhradníckej na výstave Mladý Tvorca v Nitre, na súťaži opatrovateľov.

Veľká vďaka patrí Okresnému úradu v Nitre, zriaďovateľovi odboru školstva, sponzorom,  Ters systém s.r.o, AE Mochovce, vedeniu Tesca Vráble, Tesca Zlaté Moravce a Kaufland Topoľčany , akciovej spoločnosti Vion Zlaté Moravce, Hefra Vráble, Tesgal Vráble, Kamea Vráble, Pekáreň Bánov, ktorí nám pomohli zrealizovať náš sen v kvalitnejší život a vytvorenie plnohodnotného pracovného prostredia.

Dovoľte poďakovať sa pri takej vzácnej príležitosti ako je 60. výročie vzniku školy pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom a žiakom, za všetky úspechy, ktoré škola dosiahla.

Dovoľte, aby som Vám zapriala do ďalších rokov veľa zdravia, entuziazmu, pracovných úspechov a rodinnú pohodu.  Riaditeľka školy Mgr. Blanka Sládeková

 

14. apríl 2016