Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou
Kontakt O škole Novinky Fotoalbum Napíšte nám Kalendár

O škole

História školy

50. 

Výročie založenia školy

 

Každý z nás skrýva v srdci spomienku na svoju školu. Tá naša škola stojí tu, v parku a dýcha tak trochu tajomstvom  prešlých rokov.

Vznikla  pred 50 rokmi ako malá Popoluška. Z nesmelých začiatkov sa vďaka entuziazmu zamestnancov rozrástla až do dnešnej podoby, keď predstavuje významné centrum výchovno – vzdelávacích činností, progresívnych metód a foriem práce.

 

   Odborné učilište internátne v Novej Vsi nad Žitavou bolo zriadené Povereníctvom SNR pre školstvo v auguste 1955 pod názvom Osobitná učňovská škola. Svoju prevádzku po rekonštrukčných prácach na objektoch začala 1. apríla 1956 s počtom žiačok 25. Bola to prvá škola svojho druhu na Slovensku pre dievčatá s mentálnym postihnutím. Počas existencie učilišťa sa vystriedalo niekoľko riadiacich pracovníkov. Od zakladateľa pána Valenčíka  po pána Horičku a pána Kleinera. Vďaka patrí môjmu predchodcovi pánovi riaditeľovi Kleinerovi, ktorý okrem úspešnej riadiacej práce v odbornej výchovnej práci sa zameral aj na zveľaďovanie interiérov a exteriérov oboch kaštieľov, v ktorých prebieha výchovno – vzdelávací proces.

Odborné učilište internátne  sa nachádza v dvoch kaštieľoch po bývalých šľachtických  rodinách Nyáry a Kelcz.    

Školský rok 1956/57 sa v Osobitnej učňovskej škole v Novej Vsi n/ Ž. začal s počtom žiačok 43 , v  dvoch triedach, v učebnom odbore záhradníctvo.  Učebné odbory boli zaraďované do siete v nasledovnom slede :

-          1958  odbor pestovateľ- chovateľ / dnes so zmeneným obsahom učiva so zameraním na  kvetinárstvo,  zeleninárstvo,  /sadovníctvo/                     

-          1965   odbor krajčírstvo

-         1986  odbor pletiarstvo

-         1993 odbor služby a domáce práce

-         1993 učilište otvorilo elokované triedy odboru krajčírstvo v Opatovskom Sokolci s vyučovacím jazykom  maďarským, ktoré prešli v školskom roku 2004/05 pod správu KŠÚ v Trnave. 

-          1998 odbor obchodná prevádzka - práce pri príprave jedál

-          1999 odbor potravinárska výroba – cukrárenská výroba

-         2003  odbor výroba trvanlivého pečiva

-          2005 odbor opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach

-          2005/06 zriaďuje KŠÚ v Nitre alokované pracovisko pri OUI s pôsobnosťou v Hurbanove s učebným odborom krajčírstvo a vyučovacím jazykom maďarským

-     2008/2009 zriaďuje KŠÚ v Nitre alokované pracovisko v Topoľčanoch s učebným odborom obchodná prevádzka ( exp. ) - príprava a skladovanie tovaru - experiment

-     2010/2011 odbor obchodná prevádzka - príprava a skladovanie tovaru - Nová Ves nad Žitavou

Všetky učebné odbory sú trojročné, sú určené pre dievčatá aj chlapcov. Úspešní absolventi získavajú výučný list.

O výchovu a vzdelávanie žiakov v odbornom učilišti sa stará 47 kvalifikovaných špeciálnych pedagógov ( učitelia, majstri odbornej výchovy, vychovávatelia) a 19 ostatných pracovníkov ( zdravotná sestra, pracovníci ekonomického úseku, školskej jedálne a údržby ).                                  

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonáva OUI vo svojich objektoch .Okrem priestorov pre teoretické vyučovanie má vlastné dielne pre všetky učebné odbory, skleník, záhradu, cvičebňu, knižnicu, klubovne, počítačové miestnosti v oboch kaštieľoch, vlastné priestory pre sadovníctvo, rozsiahly park,  ubytovacie kapacity pre100 ubytovaných žiakov a vlastnú školskú kuchyňu s jedálňou. Žiaci v odbore opatrovateľská starostlivosť absolvujú prax v Nemocnici v Zlatých Moravciach, ktorá nám poskytuje svoje priestory a odborný personál k plneniu obsahu učiva. Žiaci v odbore obchodná prevádzka - príprava a skladovanie tovaru absolvujú odborný výcvik v predajniach Kaufland Topoľčany, Tesco - Vráble.

         

Škola úzko spolupracuje so všetkými odbornými učilišťami na Slovensku. Má bohatú a dlhodobú medzinárodnú spoluprácu s družobnými školami v Krakowe a Kroměříži. Spolupracuje s detskými domovmi, so spoločnosťou pre deti z detských domov Úsmev ako dar, s Nadáciou pre deti Slovenska, so zastupiteľstvami na všetkých úrovniach, spoločenskými organizáciami a  školou v obci .

Škola dosahuje dobré výsledky v celoslovenských súťažiach zručností. Usporadúva odborné semináre, medzinárodné a celoštátne súťaže, výstavy. Žiaci sa zúčastňujú  domácich  i zahraničných súťaží, ktoré sú organizované pre žiakov v  učebných odboroch, v ktorých sa učia.  Zúčastňujú sa celoslovenských športových a recitačných súťaží, pripravujú kultúrne akcie, aranžujú výstavy. Popredné umiestnenia svedčia o ich šikovnosti, usilovnosti, kreativite  a svedomitej práci pedagógov.

Súčasťou odborného učilišťa je internát, ktorý zabezpečuje komplexnú výchovnú, sociálnu a zdravotnú starostlivosť  ubytovaným žiakom v čase mimo vyučovania. Vytvára podmienky pre zmysluplné využívanie voľného času prostredníctvom záujmových krúžkov.

 

Od roku 2003 prebieha renovácia a rekonštrukcia vnútorných priestorov školy a internátu. Boli vybudované nové  cukrárske a kuchárske dielne, učebne pre výpočtovú techniku, cvičebňa, posilňovňa, študovňa, sklad potravín, sprchy, umyvárne, WC, práčovňa. V telocvični bola položená plávajúca podlaha,  bol opravený padajúci strop a dažďové žľaby. Všetky priestory učilišťa a internátu boli vymaľované a boli urobené nové nátery radiátorov a dverí. Na renovačných prácach sa podieľali firmy a  zamestnanci školy, ktorým touto cestou ďakujem a oceňujem ich prístup a aktivitu.

Našim cieľom je  rozširovať učebné odbory podľa požiadaviek trhu práce a týmto požiadavkám sa bude prispôsobovať aj vzdelávanie a rekvalifikácia učiteľov. Máme záujem, otvárať tie učebné odbory, o ktoré bude na trhu práce najväčší záujem, aby sa absolventi týchto odborov mohli čo v najväčšej miere uplatniť v spoločnosti.

Deti sú najvyššia hodnota v našom živote. Sú našou budúcnosťou. Rodičia narodenie dieťaťa vítajú, tešia sa mu a obklopujú ho širokou starostlivosťou. Žiaľ, nie všetky deti sú schopné, nadané, vynikajúce. Sú medzi nimi i deti postihnuté, ktoré často prinášajú so sebou smútok, sklamanie, ale aj nádej. Iste je krásne vychovávať a učiť tých najnadanejších, ale nám pripadla starostlivosť a úloha najťažšia – pripraviť a do života uviesť deti s mentálnym postihom. Táto úloha je neľahká, je  náročná a zodpovedná. Nám sa ju darí plniť už 60 rokov. Prinášame možnosť týmto deťom uplatniť sa v živote a možnosť po absolvovaní učilišťa viesť plnohodnotný život.

Mgr. Blanka Sládeková

riaditeľka OUI       

 

Sú miesta na svete, kde človek sadí sny

Sú miesta na svete, kde vyrastajú plány

ako ruže v záhradách.

Sú miesta na svete, kde raší nová mladosť

Tie miesta s láskou nazvali sme školou.

 

I